profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Powiat Tarnogórski pod nr 01/2012, z siedzibą 42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa , NIP 6452536802, REGON: 243147002.

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, z siedzibą 42-620 Nakło Śląskie, ul. Parkowa , NIP 6452536802 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), poprzez stronę https://vod.cekus.pl

  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do transmisji koncertu lub innego wydarzenia realizowanego przez Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez system płatności internetowych PayU, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim z tytułu świadczenia Usługi PPV, w kwocie każdorazowo podawanej przy danej Usłudze, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://vod.cekus.pl.
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://vod.cekus.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych PayU z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182.
  4. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi.
  5. Po dokonaniu Autoryzacji Użytkownik otrzyma dostęp do Usługi PPV za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia.
  6. Zakupiona, opłacona i aktywowana Usługa PPV umożliwia dostęp do Wydarzenia za pośrednictwem sieci Internet.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Operatora.
  8. Wydarzenie może być wykorzystane przez Użytkowników jedynie do użytku osobistego w celach prywatnych, na zasadach określonych w Regulaminie. Zakazane jest publiczne udostępnianie Wydarzeń w jakiejkolwiek formie lub inne wykorzystanie Wydarzeń do celów komercyjnych.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Wydarzenia oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia Opłaty na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu PayU . Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez systemPayU.
  3. Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU .
  4. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Audycje lub Wydarzenia udostępnione w usłudze są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
  2. Po uzyskaniu dostępu Użytkownik może jedynie oglądać bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
  3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Usługi w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji.
  4. Transmisje posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności usługi PPV lub awarii systemu obsługującego usługę PPV.
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV .
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Centrum Kultury Sląskiej w Nakle Śląskim.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem: biuro.cekus@gmail.com
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.
 7. ODSTĄPIENIE
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi PPV, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu rozpoczęło się spełnianie świadczenia – doszło do zalogowania do systemu obsługującego usługę PPV.
  2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej pod adresem: biuro.cekus@gmail.com
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV, opisana w niniejszym Regulaminie, nie łączy się z innymi usługami.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie https://vod.cekus.pl, oraz w siedzibie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Ślaskim.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2021 r.